Khuddaka Nikāya   Listen (Vietnamese)

Tập I

Tập II - 2.1 Chuyện Thiên Cung

Tập II - 2.2 Chuyện Ngạ Quỷ

Tập III - 3.1 Trưởng Lão Tăng Kệ

Tập III - 3.2 Trưởng Lão Ni Kệ

Tập IV - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (1)

Tập V - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (2)

Tập VI - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (3)

Tập VII - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (4)

Tập VIII - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (5)

Tập IX - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (6)

Tập X - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (7)

Mục lục Khuddaka Nikāya hiện có 117 mục, gồm 117 tiểu mục.

Về Mục lục tổng quát

Close
Close