(Abhidhammatthasangaha)
Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca)

Đại Tạng Kinh Việt NamKính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.

Font chữ:

[313] - Những pháp nào bất tương ưng với sắc uẩn, những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
[314] - Những pháp nào bất tương ưng với thọ uẩn ...
Những pháp nào bất tương ưng với tưởng uẩn ...
Những pháp nào bất tương ưng với hành uẩn ...
Những pháp nào bất tương ưng với thức uẩn ... trùng ...
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tranh ...
Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô tranh, những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG THEO BẤT TƯƠNG ƯNG.
Hết phần Xiển Minh Câu Tương Ưng Theo Bất Tương Ưng (Vippayuttena Sampayuttapadaniddeso) (Abhidhammatthasangaha)

(Lên đầu trang)


Bộ Chất Ngữ có tổng cộng 16 phần.
Xem phần trước           ||||           Xem phần tiếp theo


Tải về dạng file RTF
Close
Close