(Abhidhammatthasangaha)
Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca)

Đại Tạng Kinh Việt NamKính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.

Font chữ:

[315] - Những pháp nào tương ưng với thọ uẩn ...
Những pháp nào tương ưng với tưởng uẩn ...
Những pháp nào tương ưng với hành uẩn, các pháp mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[316] - Những pháp nào tương ưng với thức uẩn ...
Những pháp nào tương ưng với ý xứ ...
Những pháp nào tương ưng với nhãn thức giới ... trùng ...
Những pháp nào tương ưng với ý giới ...
Những pháp nào tương ưng với ý thức giới, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[317] - Những pháp nào tương ưng với tập đế ...
Những pháp nào tương ưng với đạo đế, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; còn một uẩn, với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[318] - Những pháp nào tương ưng với ý quyền, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[319] - Những pháp nào tương ưng với lạc quyền ...
Những pháp nào tương ưng với khổ quyền ...
Những pháp nào tương ưng với hỷ quyền ...
Những pháp nào tương ưng với ưu quyền, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[320] - Những pháp nào tương ưng với xả quyền, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[322] - Những pháp nào tương ưng với tín quyền ...
Những pháp nào tương ưng với tấn quyền ...
Những pháp nào tương ưng với niệm quyền ...
Những pháp nào tương ưng với định quyền ...
Những pháp nào tương ưng với tuệ quyền ...
Những pháp nào tương ưng với tri vị tri quyền ...
Những pháp nào tương ưng với tri dĩ tri quyền ...
Những pháp nào tương ưng với tri cụ tri quyền ...
Những pháp nào tương ưng với vô minh ...
Những pháp nào tương ưng với hành do duyên vô minh, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[322] - Những pháp nào tương ưng với thức do duyên hành, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[323] - Những pháp nào tương ưng với xúc do duyên lục nhập, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[324] - Những pháp nào tương ưng với thọ do duyên xúc, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[325] - Những pháp nào tương ưng với ái do duyên thọ ...
Những pháp nào tương ưng với thủ do duyên ái...
Những pháp nào tương ưng với nghiệp hữu do duyên thủ, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[326] - Những pháp nào tương ưng với sầu ...
Những pháp nào tương ưng với khổ ...
Những pháp nào tương ưng với ưu, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[327] - Những pháp nào tương ưng với ai ...
Những pháp nào tương ưng với niệm xứ ...
Những pháp nào tương ưng với chánh cần, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[328] - Những pháp nào tương ưng với như ý túc, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được hai uẩn; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[329] - Những pháp nào tương ưng với thiền, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được hai uẩn, một xứ, một giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[330] - Những pháp nào tương ưng với vô lượng tâm ...
Những pháp nào tương ưng với ngũ quyền ...
Những pháp nào tương ưng với ngũ lực ...
Những pháp nào tương ưng với thất giác chi ...
Những pháp nào tương ưng với bát chi thánh đạo, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[331] - Những pháp nào tương ưng với xúc ...
Những pháp nào tương ưng với tư ...
Những pháp nào tương ưng với tác ý, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[332] - Những pháp nào tương ưng với thọ ...
Những pháp nào tương ưng với tưởng, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[333] - Những pháp nào tương ưng với tâm, các pháp nào mà tương ưng với pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[334] - Những pháp nào tương ưng với thắng giải, các pháp nào mà tương ưng với pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, hai giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[335] - Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng lạc thọ ...
Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng khổ thọ ...
Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được một uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[336] - Những pháp nào tương ưng với pháp hữu tầm hữu tứ ...
Những pháp nào tương ưng với pháp vô tầm hữu tứ ...
Những pháp nào tương ưng với pháp câu hành hỷ, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được một uẩn, một xứ, một giới chỉ phần nào.
[337] - Những pháp nào tương ưng với pháp câu hành lạc ...
Những pháp nào tương ưng với pháp câu hành xả, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được một uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[338] - Những pháp nào tương ưng với pháp nhân ...
Những pháp nào tương ưng với pháp hữu nhân ...
Những pháp nào tương ưng với pháp nhân tương ưng nhân, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[339] - Những pháp nào tương ưng với pháp hữu nhân phi nhân ...
Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng nhân phi nhân ...
Những pháp nào tương ưng với pháp phi nhân hữu nhân, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được một uẩn, một xứ, một giới chỉ phần nào.
[340] - Những pháp nào tương ưng với pháp lậu ...
Những pháp nào tương ưng với pháp lậu cảnh lậu ...
Những pháp nào tương ưng với pháp lậu tương ưng lậu, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[341] - Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng lậu phi lậu, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được một uẩn, một xứ, một giới chỉ phần nào.
[342] - Những pháp nào tương ưng với pháp triền ...
Những pháp nào tương ưng với pháp trược ...
Những pháp nào tương ưng với pháp bộc ...
Những pháp nào tương ưng với pháp phối ...
Những pháp nào tương ưng với pháp cái ...
Những pháp nào tương ưng với pháp khinh thị ...
Những pháp nào tương ưng với pháp khinh thị cảnh khinh thị, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[343] - Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng khinh thị, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được một uẩn, một xứ, một giới chỉ phần nào.
[344] - Những pháp nào tương ưng với pháp tâm, các pháp nào mà tương ưng với pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[345] - Những pháp nào tương ưng với pháp sở hữu tâm ...
Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng tâm ...
Những pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm ...
Những pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh ...
Những pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh đồng hữu tâm ...
Những pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh tùng tâm, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được một uẩn, một xứ, bảy giới.
[346] - Những pháp nào tương ưng với pháp thủ ...
Những pháp nào tương ưng với pháp phiền não ...
Những pháp nào tương ưng với pháp phiền não cảnh phiền não ...
Những pháp nào tương ưng với pháp phiền não phiền toái ...
Những pháp nào tương ưng với pháp phiền não tương ưng phiền não, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
[347] - Những pháp nào tương ưng với pháp phiền toái phi phiền não ...
Những pháp nào tương ưng với pháp phiền não phi phiền não ...
Những pháp nào tương ưng với pháp hữu tầm ...
Những pháp nào tương ưng với pháp hữu tứ ...
Những pháp nào tương ưng với pháp hữu hỷ ...
Những pháp nào tương ưng với pháp câu hành hỷ, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng với một uẩn, một xứ, một giới chỉ phần nào.
[348] - Những pháp nào tương ưng với pháp câu hành lạc ...
Những pháp nào tương ưng với pháp câu hành xả, các pháp nào mà tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Các pháp đó tương ưng được một uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG THEO TƯƠNG ƯNG.
Hết phần Xiển Minh Câu Tương Ưng Theo Tương Ưng (Sampapayuttena Sampayuttapadaniddeso) (Abhidhammatthasangaha)

(Lên đầu trang)


Bộ Chất Ngữ có tổng cộng 16 phần.
Xem phần trước           ||||           Xem phần tiếp theo


Tải về dạng file RTF
Close
Close