(Abhidhammatthasangaha)
Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca)

Đại Tạng Kinh Việt NamKính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.

Font chữ:

[302] - Các pháp nào tương ưng với thọ uẩn ...
Các pháp nào tương ưng với hành uẩn ...
Các pháp nào tương ưng với thức uẩn ...
Các pháp nào tương ưng với ý xứ, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.
[303] - Các pháp nào tương ưng với Nhãn thức giới... trùng ... các pháp nào tương ưng với ý giới ...
Các pháp nào tương ưng với ý thức giới, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được một giới.
[304] - Các pháp nào tương ưng với ý quyền, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.
[305] - Các pháp nào tương ưng với xả quyền, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được năm giới.
[306] - Các pháp nào tương ưng với thức do duyên hành ...
Các pháp nào tương ưng với xúc do duyên lục nhập ...
Các pháp nào tương ưng với xúc ...
Các pháp nào tương ưng với thọ ...
Các pháp nào tương ưng với tưởng ...
Các pháp nào tương ưng với tư ...
Các pháp nào tương ưng với tâm ...
Các pháp nào tương ưng với tác ý, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.
[307] - Các pháp nào tương ưng với thắng giải, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được một giới.
[308] - Các pháp nào tương ưng với pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ.
Các pháp nào tương ưng với pháp câu hành xả, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được năm giới.
[309] - Các pháp nào tương ưng với pháp hữu tầm hữu tứ, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được một giới.
[310] - Các pháp nào tương ưng với pháp tâm ...
Các pháp nào tương ưng với sở hữu tâm ...
Các pháp nào tương ưng với pháp tương ưng tâm ...
Các pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm ...
Các pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh ...
Các pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh đồng hữu tâm ...
Các pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh tùng tâm, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.
[311] - Các pháp nào tương ưng với pháp hữu tầm ...
Các pháp nào tương ưng với pháp hữu tứ, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được năm giới.
[312] - Các pháp nào tương ưng với pháp câu hành xả, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được năm giới.
Bốn uẩn và một xứ; bảy giới và hai quyền.
Ba duyên, xúc thứ năm; thắng giải, sở tác ý.
Ba câu đầu đề tam; bảy câu nhị đề đại.
Hai pháp tương ưng tâm; tương ưng tầm, tứ, xả.
DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU BẤT TƯƠNG ƯNG THEO TƯƠNG ƯNG.
Hết phần Xiển Minh Câu Bất Tương Ưng Theo Tương Ưng (Sampayuttena Vippayuttapadaniddeso) (Abhidhammatthasangaha)

(Lên đầu trang)


Bộ Chất Ngữ có tổng cộng 16 phần.
Xem phần trước           ||||           Xem phần tiếp theo


Tải về dạng file RTF
Close
Close