(Abhidhammatthasangaha)
Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca)

Đại Tạng Kinh Việt NamKính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.

Font chữ:

NHỊ ÐỀ HÒA TÂM
CITTASAṂSAṬṬHADUKA
PHẦN LIÊN QUAN
(Paṭiccavāro)

[152] Pháp hòa tâm liên quan pháp hòa tâm sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn liên quan một uẩn hòa tâm, ... liên quan hai uẩn; có thời tái tục.
Pháp bất hòa tâm liên quan pháp hòa tâm sanh khởi do nhân duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn hòa tâm; có thời tái tục.
Nhị đề hòa tâm nên làm như nhị đề tương ưng tâm vậy, không khác chi.
DỨT NHỊ ÐỀ HÒA TÂM
NHỊ ÐỀ SANH Y TÂM
CITTASAMUṬṬHĀNADUKAṂ
PHẦN LIÊN QUAN
(Paṭiccavāro)

[153] Pháp sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn sanh y tâm, ... liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục hai uẩn liên quan một uẩn sanh y tâm, ... liên quan hai uẩn, liên quan một sắc đại hiển sanh y tâm; sắc sở y tâm, sắc y sinh liên quan các sắc đại hiển.
Pháp phi sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: tâm liên quan các uẩn sanh y tâm; vào sát na tái tục tâm và sắc nghiệp liên quan các uẩn sanh y tâm.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn và tâm và sắc sở y tâm liên quan một uẩn sanh y tâm, ... liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục hai uẩn và tâm và sát na tái tục liên quan một uẩn sanh y tâm, ... liên quan hai uẩn.
Pháp phi sanh y tâm liên quan pháp phi sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: vào sát na tái tục sắc nghiệp liên quan tâm, ý vật liên quan tâm, tâm liên quan ý vật; ... liên quan một sắc đại hiển; sắc nghiệp, sắc y sinh liên quan các sắc đại hiển.
Pháp sanh y tâm liên quan pháp phi sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm liên quan tâm; vào sát na tái tục các uẩn tương ưng liên quan tâm; vào sát na tái tục các uẩn sanh y tâm liên quan ý vật.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm liên quan pháp phi sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: vào sát na tái tục, các uẩn tương ưng và sắc nghiệp liên quan tâm; vào sát na tái tục, tâm và các uẩn tương ưng liên quan ý vật.
Pháp sanh y tâm liên quan pháp phi sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn sanh y tâm và tâm, ... liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục hai uẩn liên quan một uẩn sanh y tâm và tâm; ... liên quan hai uẩn.
Pháp phi sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: vào sát na tái tục, sắc nghiệp liên quan các uẩn sanh y tâm và tâm; vào sát na tái tục, sắc y sinh liên quan các uẩn sanh y tâm và các sắc đại hiển; vào sát na tái tục, tâm liên quan các uẩn sanh y tâm và ý vật.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: vào sát na tái tục, hai uẩn và sắc nghiệp liên quan một uẩn sanh y tâm và tâm ... liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục hai uẩn và tâm liên quan một uẩn sanh y tâm và ý vật, ... liên quan hai uẩn.
[154] Pháp sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên: hai uẩn liên quan một uẩn sanh y tâm ... liên quan hai uẩn; có thời tái tục.
Pháp phi sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên: tâm liên quan các uẩn sanh y tâm, có thời tái tục.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên: hai uẩn và tâm liên quan một uẩn sanh y tâm ... hai uẩn; có thời tái tục.
Pháp phi sanh y tâm liên quan pháp phi sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên: vào sát na tái tục, tâm liên quan ý vật.
Pháp sanh y tâm liên quan pháp phi sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên: các uẩn tương ưng liên quan tâm; vào sát na tái tục, các uẩn tương ưng liên quan tâm; vào sát na tái tục, các uẩn sanh y tâm liên quan ý vật.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm liên quan pháp phi sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên: vào sát na tái tục, tâm và các uẩn tương ưng liên quan ý vật .
Pháp sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên: hai uẩn liên quan một uẩn sanh y tâm và tâm, ... liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục hai uẩn liên quan một uẩn sanh y tâm và tâm, ... liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục, hai uẩn liên quan một uẩn sanh y tâm và ý vật, ... liên quan hai uẩn.
Pháp phi sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên: vào sát na tái tục, tâm liên quan các uẩn sanh y tâm và ý vật.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên: vào sát na tái tục hai uẩn và tâm liên quan một uẩn sanh y tâm và ý vật, ... liên quan hai uẩn.
[155] Trong nhân có chín cách; trong cảnh có chín cách; trong trưởng có năm cách; trong vô gián có chín cách; trong đẳng vô gián có chín cách; trong câu sanh có chín cách; trong hỗ tương có chín cách; trong y chỉ có chín cách; trong cận y có chín cách; trong tiền sanh có năm cách; trong trùng dụng có năm cách; trong nghiệp có chín cách; trong quả có chín cách; trong vật thực có chín cách; trong quyền có chín cách; trong thiền na có chín cách; trong đồ đạo có chín cách; trong tương ưng có chín cách; tất cả đều có chín cách; trong bất ly có chín cách.
[156] Pháp sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm sanh khởi do phi nhân duyên: hai uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn vô nhân sanh y tâm ... liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục vô nhân, hai uẩn liên quan một uẩn sanh y tâm ... liên quan hai uẩn ..ḷiên quan một sắc đại hiển sanh y tâm; sắc sở y tâm, sắc nghiệp liên quan các sắc đại hiển; si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử .
Pháp phi sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm sanh khởi do phi nhân duyên: tâm liên quan các uẩn vô nhân sanh y tâm; vào sát na tái tục vô nhân, tâm và sắc nghiệp liên quan các uẩn sanh y tâm.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm sanh khởi do phi nhân duyên: hai uẩn và tâm và sắc sở y tâm liên quan một uẩn vô nhân sanh y tâm, ... liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục vô nhân ... trùng ...
Pháp phi sanh y tâm liên quan pháp phi sanh y tâm sanh khởi do phi nhân duyên: vào sát na tái tục vô nhân, sắc nghiệp liên quan tâm; ý vật liên quan tâm, tâm liên quan ý vật; ... liên quan một sắc đại hiển; cần phải làm câu luôn đến chúng sanh vô tưởng.
Pháp sanh y tâm liên quan pháp phi sanh y tâm sanh khởi do phi nhân duyên: các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm liên quan tâm vô nhân; vào sát na tái tục vô nhân ... trùng ... liên quan tâm; vào sát na tái tục vô nhân, các uẩn sanh y tâm và si câu hành hoài nghi, câu hành trạo cử liên quan ý vật.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm liên quan pháp phi sanh y tâm sanh khởi do phi nhân duyên: vào sát na tái tục vô nhân, các uẩn tương ưng và sắc nghiệp liên quan tâm; vào sát na tái tục vô nhân, các uẩn tương ưng tâm liên quan ý vật.
Pháp sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do phi nhân duyên: hai uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn sanh y tâm và tâm ... liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục vô nhân, hai uẩn liên quan một uẩn sanh y tâm và tâm, ... liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục vô nhân, hai uẩn liên quan một uẩn sanh y tâm và ý vật, ... liên quan hai uẩn; si câu hành hoài nghi, câu hành trạo cử liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và tâm.
Pháp phi sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do phi nhân duyên: vào sát na tái tục vô nhân, sắc nghiệp liên quan các uẩn sanh y tâm và tâm; vào sát na tái tục vô nhân, sắc nghiệp liên quan các uẩn sanh y tâm và các sắc đại hiển; vào sát na tái tục vô nhân tâm liên quan các uẩn sanh y tâm và ý vật.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do phi nhân duyên: vào sát na tái tục vô nhân, hai uẩn và sắc nghiệp liên quan một uẩn sanh y tâm và tâm, ... liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục vô nhân, hai uẩn và tâm liên quan một uẩn sanh y tâm và ý vật, ... liên quan hai uẩn.
[157] Pháp sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm sanh khởi do phi cảnh duyên; sắc sở y tâm liên quan các uẩn sanh y tâm; ... liên quan một sắc đại hiển sanh y tâm; sắc sở y tâm, sắc y sinh liên quan các sắc đại hiển.
Pháp phi sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm sanh khởi do phi cảnh duyên: vào sát na tái tục, sắc nghiệp liên quan tâm; ý vật liên quan tâm; ... liên quan một sắc đại hiển, cho đến chúng sanh vô tưởng.
Pháp sanh y tâm liên quan pháp phi sanh y tâm sanh khởi do phi cảnh duyên: sắc sở y tâm liên quan tâm.
Pháp sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do phi cảnh duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn sanh y tâm và tâm; sắc sở y tâm liên quan tâm và các sắc đại hiển.
Pháp phi sanh y tâm liên quan pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do phi cảnh duyên: vào sát na tái tục, sắc nghiệp liên quan các uẩn sanh y tâm và tâm; vào sát na tái tục, sắc nghiệp liên quan các uẩn sanh y tâm và các sắc đại hiển. Tóm lược.
[158] Trong phi nhân có chín cách; trong phi cảnh có sáu cách; trong phi trưởng có chín cách; trong phi vô gián có sáu cách; trong phi đẳng vô gián có sáu cách; trong phi hỗ tương có sáu cách; trong phi cận y có sáu cách; trong phi tiền sanh có chín cách; trong phi hậu sanh có chín cách; trong phi trùng dụng có chín cách; trong phi nghiệp có bốn cách; trong phi quả có năm cách; trong phi vật thực có một cách; trong phi quyền có một cách; trong phi thiền na có sáu cách; trong phi đồ đạo có chín cách; trong phi tương ưng có sáu cách; trong phi bất tương ưng có sáu cách; trong phi vô hữu có sáu cách; trong phi ly khứ có sáu cách.
[159] Trong phi cảnh từ nhân duyên có sáu cách; trong phi trưởng ... chín cách; trong phi nghiệp ... ba cách; trong phi quả ... năm cách; trong phi tương ưng ... sáu cách; trong phi bất tương ưng ... năm cách; trong phi vô hữu ... sáu cách; trong phi ly khứ ... sáu cách.
[160] Trong cảnh từ phi nhân duyên có chín cách; trong vô gián ... chín cách; trong đẳng vô gián ... chín cách; trong tiền sanh ... năm cách; trong trùng dụng ... năm cách; trong thiền na ... ba cách; trong đồ đạo ... ba cách; trong bất ly ... chín cách.
PHẦN CÂU SANH (sahajātavāro) giống như PHẦN LIÊN QUAN (paṭiccavāro).
PHẦN DUYÊN SỞ
(Paccayavāro)

[161] Pháp sanh y tâm nhờ pháp sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: ba câu, giống như phần liên quan (paṭiccavāra) .
Pháp phi sanh y tâm nhờ pháp phi sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: tâm nhờ ý vật; vào sát na tái tục ... giống như phần liên quan (paṭiccavāra) .
Pháp sanh y tâm nhờ pháp phi sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm nhờ tâm; các uẩn sanh y tâm nhờ ý vật; vào sát na tái tục, cũng nên làm hai câu.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm nhờ pháp phi sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: tâm và các uẩn tương ưng nhờ ý vật; vào sát na tái tục ... hai câu giống như phần liên quan (paṭiccavāra) .
Pháp sanh y tâm nhờ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn nhờ một uẩn sanh y tâm và tâm, ... nhờ hai uẩn; hai uẩn nhờ một uẩn sanh y tâm và ý vật, ... nhờ hai uẩn; vào sát na tái tục, cũng hai câu giống như phần liên quan (paṭiccavāra) .
Pháp phi sanh y tâm nhờ pháp phi sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: tâm nhờ các uẩn sanh y tâm và ý vật; vào sát na tái tục, cũng nên làm ba câu giống như phần liên quan (paṭiccavāra) .
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm nhờ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn và tâm nhờ một uẩn sanh y tâm và ý vật, ... nhờ hai uẩn; vào sát na tái tục cũng nên làm hai câu giống như phần liên quan (paṭic-cavāra) .
[162] Pháp sanh y tâm nhờ pháp sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên: ba câu giống như phần như phần liên quan (paṭiccavāra) .
Pháp phi sanh y tâm nhờ pháp phi sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên: nhãn thức nhờ nhãn xứ ... nhờ thân xứ; tâm nhờ ý vật.
Pháp sanh y tâm nhờ pháp phi sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên: các uẩn tương ưng nhờ nhãn thức ... nhờ thân thức; các uẩn tương ưng nhờ tâm; các uẩn sanh y tâm nhờ ý vật; vào sát na tái tục cũng hai câu.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm nhờ pháp phi sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên nhãn thức và các uẩn tương ưng nhờ nhãn xứ ... nhờ thân xứ; tâm và các uẩn tương ưng nhờ ý vật; có thời tái tục.
Pháp sanh y tâm nhờ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên: hai uẩn nhờ một uẩn sanh y tâm và tâm, ... nhờ hai uẩn; hai uẩn nhờ một uẩn sanh y tâm và ý vật, ... nhờ hai uẩn; vào sát na tái tục cũng nên làm hai câu.
Pháp phi sanh y tâm nhờ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên: nhãn thức nhờ các uẩn câu hành nhãn thức và nhãn xứ ... nhờ các uẩn câu hành thân thức ... tâm nhờ các uẩn sanh y tâm và ý vật; vào sát na tái tục ... trùng ...
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm nhờ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do cảnh duyên: hai uẩn và nhãn thức nhờ một uẩn câu hành nhãn thức và nhãn xứ, ... nhờ hai uẩn ... câu hành thân thức ... hai uẩn và tâm nhờ một uẩn sanh y tâm và ý vật, ... hai uẩn ... có thời tái tục. Tóm lược.
[163] Trong nhân có chín cách; trong cảnh có chín cách; trong trưởng có chín cách ... tất cả đều có chín cách; trong bất ly có chín cách.
[164] Pháp sanh y tâm nhờ pháp sanh y tâm sanh khởi do phi nhân duyên: tất cả đều nên làm thành chín vấn đề (pañhā) giống như phần liên quan (paṭiccavāro), cũng nên sắp phần năm thức; riêng si chỉ có ba câu.
[165] Trong phi nhân có chín cách; trong phi cảnh có sáu cách; trong phi trưởng có chín cách; trong phi vô gián có sáu cách; trong phi đẳng vô gián có sáu cách; trong phi hỗ tương có sáu cách; trong phi cận y có sáu cách; trong phi tiền sanh có chín cách; trong phi hậu sanh có chín cách; trong phi trùng dụng có chín cách; trong phi nghiệp có bốn cách; trong phi quả có chín cách; trong phi vật thực có một cách; trong phi quyền có một cách; trong phi thiền na có chín cách; trong phi đồ đạo có chín cách; trong phi tương ưng có sáu cách; trong phi bất tương ưng có sáu cách; trong phi vô hữu có sáu cách; trong phi ly khứ có sáu cách.
Hai cách đếm kia cùng với PHẦN Y CHỈ (Nissayavāro) đều nên làm như vậy.
PHẦN HÒA HỢP
(Saṃsaṭṭhavāro)

[166] Pháp sanh y tâm hòa hợp pháp sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn hòa hợp một uẩn sanh y tâm, ... hòa hợp hai uẩn; có thời tái tục.
Pháp phi sanh y tâm hòa hợp pháp sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: tâm hòa hợp các uẩn sanh y tâm; có thời tái tục.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn và tâm hòa hợp một uẩn sanh y tâm, ... hai uẩn; có thời tái tục.
Pháp sanh y tâm hòa hợp pháp phi sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên: các uẩn tương ưng hòa hợp tâm; có thời tái tục.
Pháp sanh y tâm hòa hợp pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm sanh khởi do nhân duyên; hai uẩn hòa hợp một uẩn sanh y tâm và tâm, ... hòa hợp hai uẩn; có thời tái tục. Tóm lược.
[167] Trong nhân có năm cách; trong cảnh có năm cách; tất cả đều có năm cách; trong bất ly có năm cách.
[168] Pháp sanh y tâm hòa hợp pháp sanh y tâm sanh khởi do phi nhân duyên: nên làm thành năm vấn đề, si chỉ có ba câu.
[169] Trong phi nhân có năm cách; trong phi trưởng có năm cách; trong phi tiền sanh có năm cách; trong phi hậu sanh có năm cách; trong phi trùng dụng có năm cách; trong phi nghiệp có ba cách; trong phi quả có năm cách; trong phi thiền na có năm cách; trong phi đồ đạo có năm cách; trong phi bất tương ưng có năm cách.
Hai cách tính kia, cùng với PHẦN TƯƠNG ƯNG (sampayuttavāro), cũng nên làm như vậy.
PHẦN YẾU TRI
(Pañhāvāro)

[170] Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng nhân duyên: các nhân sanh y tâm trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng nhân duyên; có thời tái tục.
Pháp sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng nhân duyên: các nhân sanh y tâm trợ tâm bằng nhân duyên; vào sát na tái tục, các nhân sanh y tâm trợ các sắc nghiệp bằng nhân duyên.
Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng nhân duyên: các nhân sanh y tâm trợ các uẩn sanh y tâm và tâm và các sắc sở y tâm bằng nhân duyên; vào sát na tái tục ... trùng ...
[171] Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng cảnh duyên; dựa vào các uẩn sanh y tâm mà các uẩn sanh y tâm sanh khởi. Nên sắp theo căn, dựa vào các uẩn sanh y tâm mà tâm sanh khởi. Nên sắp theo căn, dựa vào các uẩn sanh y tâm mà các uẩn sanh y tâm và tâm sanh khởi.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng cảnh duyên: các bậc thánh phản khán Níp bàn; Níp bàn trợ tâm chuyển tộc, trợ tâm dũ tịnh, trợ tâm đạo, trợ tâm quả, trợ tâm khai môn bằng cảnh duyên; quán xét mắt ... ý vật ...các uẩn phi sanh y tâm theo lý vô thường ... trùng ... hoan hỷ, thỏa thích, dựa vào sự ấy mà tâm sanh khởi; dùng thiên nhãn thấy sắc; dùng thiên nhĩ nghe tiếng; dùng tha tâm thông biết tâm của người có tâm phi sanh y tâm; tâm không vô biên xứ ... tâm vô sở hữu xứ ... sắc xứ trợ nhãn thức ... xúc xứ ... các uẩn phi sanh y tâm trợ biến hóa thông, trợ tha tâm thông, trợ như nghiệp vãng thông, trợ vị lai phần thông, trợ tâm khai môn bằng cảnh duyên.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng cảnh duyên: các bậc thánh phản khán Níp bàn ... giống như câu giải trình thứ nhất; quán con mắt ... ý vật ... các uẩn phi sanh y tâm theo lý vô thường ... trùng ... ưu sanh khởi; dùng thiên nhãn thấy sắc. Tóm lược. Sắc xứ trợ các uẩn câu hành nhãn thức ... xúc xứ ... các uẩn phi sanh y tâm trợ biến hóa thông, trợ tha tâm thông, trợ túc mạng thông ... trùng ... trợ vị lai phần thông, trợ tâm khai môn bằng cảnh duyên.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng cảnh duyên: các bậc thánh phản khán Níp bàn ... giống câu giải trình thứ nhất; quán các uẩn phi sanh y tâm theo lý vô thường ... trùng ... hoan hỷ, thỏa thích, dựa vào sự kiện đó mà tâm và các uẩn tương ưng sanh khởi; dùng thiên nhãn ... sắc xứ trợ nhãn thức và các uẩn tương ưng ... xúc xứ ... các uẩn phi sanh y tâm trợ biến hóa thông, trợ tha tâm thông, trợ túc mạng thông ... trùng ... trợ vị lai phần thông, trợ tâm khai môn bằng cảnh duyên.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng cảnh duyên: có ba câu, nên sắp ý rằng "dựa vào".
[172] Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng trưởng duyên: có cảnh trưởng và câu sanh trưởng. Cảnh trưởng: đặt nặng về các uẩn sanh y tâm nên các uẩn sanh y tâm sanh khởi. Câu sanh trưởng; pháp trưởng sanh y tâm trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng trưởng duyên. Dù cảnh trưởng hay câu sanh trưởng cũng nên làm thành ba câu.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng trưởng duyên; chỉ có cảnh trưởng: các bậc thánh phản khán Níp bàn một cách khăng khít ... trùng ... đặt nặng về các uẩn phi sanh y tâm rồi hoan hỷ thỏa thích, do chú trọng cảnh ấy nên tâm sanh khởi.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng trưởng duyên: có cảnh trưởng và câu sanh trưởng. Cảnh trưởng: các bậc thánh phản khán Níp bàn một cách khăng khít ... trùng ... đặt nặng về các uẩn phi sanh y tâm rồi hoan hỷ thỏa thích nên ái tham sanh khởi tà kiến sanh khởi. Câu sanh trưởng: pháp trưởng phi sanh y tâm trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng trưởng duyên.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng trưởng duyên, chỉ có cảnh trưởng: các bậc thánh phản khán Níp bàn một cách khăng khít ... trùng ... đặt nặng về các uẩn phi sanh y tâm ... trùng ... tâm và các uẩn tương ưng sanh khởi.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng trưởng duyên; chỉ có cảnh trưởng, làm ba câu cảnh trưởng.
[173] Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng vô gián duyên: ba câu, không có lấy tâm xuất lộ (vuṭṭhānacitta).
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng vô gián duyên: tâm kế trước trợ tâm kế sau ... trùng ... khi xuất thiền diệt, tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ trợ tâm quả thiền nhập bằng vô gián duyên. Hai câu khác, cách tính cũng nên làm giống câu này.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng vô gián duyên: nên làm ba câu, nhưng không có tâm xuất lộ.
[174] Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng câu sanh duyên: giống như phần liên quan (paṭiccavāra) .
... bằng hỗ tương duyên: giống như phần liên quan (paṭiccavāra) .
... bằng y chỉ duyên: giống như phần liên quan (paṭiccavāra) .
[175] Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y ... trùng ... Thường cận y: nên làm ba vấn đề.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y ... trùng ... Thường cận y: do nương thời tiết ... thực phẩm ... sàng tọa ... tâm, mà bố thí ... trùng ... chia rẽ tăng; thời tiết ... thực phẩm ... sàng tọa ... tâm trợ tâm bằng cận y duyên.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y ... trùng ... thường cận y; do nương thời tiết ... thực phẩm ... sàng tọa ... tâm mà bố thí ... trùng ... chia rẽ tăng; thời tiết ... thực phẩm ... sàng tọa ... tâm trợ đức tin ... trùng ... trợ tâm đạo, trợ tâm quả thiền nhập bằng cận y duyên.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y ... trùng ... thường cận y: do nương thời tiết ... thực phẩm ... sàng tọa ... tâm, mà bố thí ... trùng ... chia rẽ tăng; thời tiết ... thực phẩm ... sàng tọa ... tâm trợ các uẩn sanh y tâm và tâm bằng cận y duyên.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y ... trùng ... thường cận y; ba câu.
[176] Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng tiền sanh duyên; chỉ có cảnh tiền sanh; quán các uẩn sanh y tâm ... các xúc theo lý vô thường ... trùng ... ưu sanh khởi; dùng thiên nhãn thấy sắc; dùng thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ trợ các uẩn câu hành nhãn thức bằng tiền sanh duyên ... xúc xứ trợ các uẩn câu hành thân thức bằng tiền sanh duyên.
Pháp sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng tiền sanh duyên; chỉ có cảnh tiền sanh: quán các sắc sanh y tâm ... trùng các xúc theo lý vô thường ... trùng ... hoan hỷ thỏa thích rồi dựa vào đó mà tâm sanh khởi, dùng thiên nhãn thấy sắc; dùng thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ trợ nhãn thức ... xúc xứ trợ thân thức bằng tiền sanh duyên.
Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng tiền sanh duyên; chỉ có cảnh tiền sanh: quán các sắc sanh y tâm ... trùng ... các xúc theo lý vô thường ... trùng ... hoan hỷ thỏa thích rồi dựa vào đó mà tâm và các uẩn tương ưng sanh khởi; dùng thiên nhãn thấy cảnh sắc; dùng thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ trợ nhãn thức và các uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên ... xúc xứ ...
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng tiền sanh duyên; có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh: quán con mắt ... trùng ... ý vật ... thân ... cảnh sắc ... trùng ... cảnh xúc theo lý vô thường ... trùng ... dựa vào đó mà tâm sanh khởi; dùng thiên nhãn thấy sắc; dùng thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ trợ nhãn thức ... xúc xứ ... Vật tiền sanh: nhãn xứ trợ nhãn thức ... thân xứ ... ý vật trợ tâm bằng tiền sanh duyên.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng tiền sanh duyên; có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh; quán con mắt ... ý vật theo lý vô thường ... trùng ... ưu sanh khởi; dùng thiên nhãn thấy sắc; dùng thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ trợ các uẩn câu sanh nhãn thức .. xúc xứ ... vật tiền sanh; nhãn xứ trợ các uẩn câu hành nhãn thức ... thân xứ ... ý vật trợ các uẩn sanh y tâm bằng tiền sanh duyên.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng tiền sanh duyên; có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh; quán con mắt ... ý vật theo lý vô thường ... trùng ... dựa vào đó mà tâm và các uẩn tương ưng sanh khởi; dùng thiên nhãn ... dùng thiên nhĩ ... sắc xứ trợ nhãn thức và các uẩn tương ưng ... xúc xứ ... vật tiền sanh; nhãn xứ trợ nhãn thức và các uẩn tương ưng ..ṭhân xứ ... ý vật trợ tâm và các uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng tiền sanh duyên; có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh: sắc xứ sanh y tâm và ý vật trợ các uẩn sanh y tâm bằng tiền sanh duyên ... xúc xứ sanh y tâm ... sắc xứ sanh y tâm và nhãn xứ trợ các uẩn câu hành nhãn thức ... xúc xứ sanh y tâm và thân xứ ...
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng tiền sanh duyên; có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh: sắc xứ sanh y tâm và ý vật trợ tâm bằng tiền sanh duyên ...xúc xứ sanh y tâm và ý vật ... sắc xứ sanh y tâm và nhãn xứ trợ nhãn thức ... xúc xứ sanh y tâm và thân xứ ...
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng tiền sanh duyên; có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh: sắc xứ sanh y tâm và ý vật trợ tâm và các uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên ... xúc xứ sanh y tâm và ý vật ... sắc xứ sanh y tâm và nhãn xứ trợ nhãn thức và các uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên ... xúc xứ sanh y tâm và ...
[177] Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng hậu sanh duyên; chỉ có hậu sanh, các uẩn sanh y tâm trợ thân sanh y tâm đã sanh trước này bằng hậu sanh duyên. Hậu sanh chỉ cần được giải rộng theo cách thức này.
... bằng trùng dụng duyên: chín câu.
[178] Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng nghiệp duyên; có câu sanh và dị thời. Câu sanh: tư sanh y tâm trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm. Dị thời; tư sanh y tâm trợ các uẩn quả và các sắc sở y tâm bằng nghiệp duyên.
Pháp sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng nghiệp duyên; có câu sanh và dị thời. Câu sanh: Tư sanh y tâm trợ tâm bằng nghiệp duyên. Dị thời: tư sanh y tâm trợ các tâm quả và các sắc nghiệp bằng nghiệp duyên.
Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng nghiệp duyên; có câu sanh và dị thời . Câu sanh; tư sanh y tâm trợ các uẩn tương ưng và tâm và các sắc sở y tâm bằng nghiệp duyên. Dị thời; tư sanh y tâm trợ các uẩn quả và tâm và các sắc nghiệp bằng nghiệp duyên.
[179] Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng quả duyên: chín câu.
[180] Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng vật thực duyên: vật thực sanh y tâm trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng vật thực duyên; có thời tái tục. Nên sắp theo căn, vật thực sanh y tâm trợ tâm bằng vật thực duyên; vào sát na tái tục, đoàn thực sanh y tâm trợ thân phi sanh y tâm này bằng vật thực duyên. Nên sắp theo căn, vật thực sanh y tâm trợ các uẩn tương ưng và tâm và các sắc sở y tâm bằng vật thực duyên; có thời tái tục.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng vật thực duyên; vào sát na tái tục, vật thực phi sanh y tâm trợ các sắc nghiệp bằng vật thực duyên; đoàn thực phi sanh y tâm trợ thân phi sanh y tâm này bằng vật thực duyên. Nên sắp theo căn, vật thực phi sanh y tâm trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng vật thực duyên; có thời tái tục. Nên sắp theo căn, vào sát na tái tục, vật thực phi sanh y tâm trợ các uẩn tương ưng và các sắc nghiệp bằng vật thực duyên.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng vật thực duyên: vật thực sanh y tâm và phi sanh y tâm trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng vật thực duyên; có thời tái tục. Nên sắp theo căn, vào sát na tái tục, vật thực sanh y tâm và phi sanh y tâm trợ các sắc nghiệp bằng vật thực duyên; đoàn thực sanh y tâm và phi sanh y tâm trợ thân phi sanh y tâm này bằng vật thực duyên. Nên sắp theo căn, vào sát na tái tục vật sanh y tâm và phi sanh y tâm trợ các uẩn tương ưng và các sắc nghiệp bằng vật thực duyên.
[181] Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng quyền duyên: ba câu.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng quyền duyên: vào sát na tái tục, các quyền phi sanh y tâm trợ các sắc nghiệp bằng nghiệp duyên; vào sát na tái tục, nhãn quyền trợ nhãn thức ... thân quyền trợ thân thức; mạng quyền sắc trợ các sắc nghiệp bằng quyền duyên. Nên sắp theo căn, các quyền phi sanh y tâm trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng quyền duyên; vào sát na tái tục, nhãn quyền trợ các uẩn câu sanh nhãn thức ... thân quyền ... Nên sắp theo căn, vào sát na tái tục, các quyền phi sanh y tâm trợ các uẩn tương ưng và các sắc nghiệp bằng quyền duyên; nhãn quyền trợ các uẩn câu hành nhãn thức bằng quyền duyên ... thân quyền ...
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng quyền duyên: các quyền sanh y tâm và phi sanh y tâm trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng quyền duyên; vào sát na tái tục, nhãn quyền và xả quyền trợ các uẩn câu hành nhãn thức ... thân quyền và lạc quyền, thân quyền và khổ quyền trợ các uẩn câu hành thân thức bằng quyền duyên. Nên sắp theo căn, vào sát na tái tục, các quyền sanh y tâm và phi sanh y tâm trợ các sắc nghiệp bằng quyền duyên; nhãn quyền và xả quyền trợ nhãn thức ... thân quyền ... Nên sắp theo căn, vào sát na tái tục, các quyền sanh y tâm và phi sanh y tâm trợ các uẩn tương ưng và các sắc nghiệp bằng quyền duyên; nhãn quyền và xả quyền trợ nhãn thức và các uẩn tương ưng bằng quyền duyên ... thân quyền và ...
... bằng thiền na duyên: ba câu.
... bằng đồ đạo duyên: ba câu.
... bằng tương ưng duyên: năm câu.
[182] Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng bất tương ưng duyên; có câu sanh và hậu sanh. Tóm lược.
Pháp sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng bất tương ưng duyên; có câu sanh và hậu sanh. Câu sanh: vào sát na tái tục. Tóm lược.
Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng bất tương ưng duyên: Hậu sanh. Tóm lược.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Câu sanh; vào sát na tái tục, tâm trợ các sắc nghiệp bằng bất tương ưng duyên; tâm trợ ý vật; ý vật trợ tâm bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh: nhãn xứ trợ nhãn thức ... thân xứ trợ thân thức; ý vật trợ tâm bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh; các uẩn phi sanh y tâm trợ thân phi sanh y tâm đã sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Tóm lược.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Tóm lược.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh và hậu sanh. Tóm lược.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh và hậu sanh. Tóm lược.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh và hậu sanh. Tóm lược.
[183] Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng hiện hữu duyên; có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Tóm lược.
Pháp sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng hiện hữu duyên: có câu sanh, tiền sanh, hậu sanh và vật thực. Tóm lược.
Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng hiện hữu duyên: có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Tóm lược.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng hiện hữu duyên: có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh, vật thực và quyền . Tóm lược.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng hiện hữu duyên; có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Tóm lược.
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng hiện hữu duyên: có câu sanh, tiền sanh, hậu sanh và vật thực. Tóm lược.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng hiện hữu duyên: có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Câu sanh: một uẩn câu hành nhãn thức ... Tóm lược.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng hiện hữu duyên: có câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, vật thực và quyền. Câu sanh: các uẩn câu hành nhãn thức và nhãn xứ trợ nhãn thức bằng hiện hữu duyên ... câu hành thân thức ... Câu sanh: các uẩn sanh y tâm ... giống như phần duyên khởi (paccayavāro), cũng nên làm có thời tái tục và thời bình nhật cho tất cả vấn đề. Hậu sanh: các uẩn sanh y tâm và tâm trợ thân phi sanh y tâm đã sanh trước này bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh: các uẩn sanh y tâm và tâm và đoàn thực trợ thân phi sanh y tâm này bằng hiện hữu duyên. hậu sanh: các uẩn sanh y tâm và tâm và mạng quyền sắc trợ các sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng hiện hữu duyên: có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Câu sanh: một uẩn câu hành nhãn thức ... Tóm lược.
PHẦN DUYÊN SỞ (paccayavāro) giống như PHẦN CÂU SANH (sahajātavāro), nên sắp tất cả thành câu đồng sanh.
... bằng vô hữu duyên ...
... bằng ly khứ duyên ...
... bằng bất ly duyên ...
[184] Trong nhân có ba cách; trong cảnh có chín cách; trong trưởng có chín cách; trong vô gián có chín cách; trong đẳng vô gián có chín cách; trong câu sanh có chín cách; trong hỗ tương có chín cách; trong y chỉ có chín cách; trong cận y có chín cách; trong tiền sanh có chín cách; trong hậu sanh có chín cách; trong trùng dụng có chín cách; trong nghiệp có ba cách; trong quả có chín cách ... tất cả đều có chín cách; trong quyền có chín cách; trong thiền na có ba cách; trong đồ đạo có ba cách; trong tương ưng có năm cách; trong bất tương ưng có chín cách ... trùng ... trong bất ly có chín cách.
[185] Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng tiền sanh duyên ... bằng hậu sanh duyên ... bằng nghiệp duyên ...
Pháp sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng tiền sanh duyên ... bằng hậu sanh duyên ... bằng nghiệp duyên ... bằng vật thực duyên ...
Pháp sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng tiền sanh duyên ... bằng hậu sanh duyên ... bằng nghiệp duyên .
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng cảnh duyên bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng tiền sanh duyên ... bằng hậu sanh duyên ... bằng vật thực duyên ... bằng quyền duyên...
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng tiền sanh duyên ... bằng hậu sanh duyên ...
Pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng tiền sanh duyên ... bằng hậu sanh duyên ...
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng tiền sanh duyên ... bằng hậu sanh duyên ...
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp phi sanh y tâm bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng tiền sanh duyên ... bằng hậu sanh duyên ... bằng vật thực duyên ... bằng quyền duyên.
Pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm trợ pháp sanh y tâm và pháp phi sanh y tâm bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng tiền sanh duyên ... bằng hậu sanh duyên ...
[186] Trong phi nhân có chín cách; trong phi cảnh có chín cách ... tất cả đều có chín cách; trong phi bất ly có chín cách.
[187] Trong phi cảnh từ nhân duyên có ba cách; trong phi trưởng ... ba cách; trong phi vô gián ... ba cách; trong phi đẳng vô gián ...ba cách; trong phi hỗ tương ... hai cách; trong phi cận y ... ba cách trong phi đồ đạo ... ba cách; trong phi tương ưng ... hai cách; trong phi bất tương ưng ... ba cách; trong phi vô hữu ... ba cách; trong phi ly khứ ... ba cách.
[188] Trong cảnh từ phi nhân duyên có chín cách; trong trưởng ... chín cách; nên làm theo cách tính thuận tùng; trong bất ly ... chín cách.
DỨT NHỊ ÐỀ SANH Y TÂM.
Hết phần Phần 3 (Abhidhammatthasangaha)

(Lên đầu trang)


Bộ Vị Trí có tổng cộng 89 phần.
Xem phần trước           ||||           Xem phần tiếp theo


Tải về dạng file RTF
Close
Close