(Abhidhammatthasangaha)
Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca)

Đại Tạng Kinh Việt NamKính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.

Font chữ:

[189] - Những pháp nào bất yếu hiệp với sắc uẩn bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp vơí những pháp ấy bằng uẩn yếu hiệp bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp thì những pháp đó bất yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, một xứ, bảy giới.
[190] - Những pháp nào bất yếu hiệp với thọ uẩn ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tưởng uẩn ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với hành uẩn bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng cách yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được ba uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.
[191] - Những pháp nào bất yếu hiệp với thức uẩn ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ý xứ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với nhãn thức giới ... trùng ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ý giới ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ý thức giới ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ý quyền bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười một xứ, mười một giới.
[192] - Những pháp nào bất yếu hiệp với nhãn xứ... trùng ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với xúc xứ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với nhãn giới ... trùng ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với xúc giới bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
[193] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp xứ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với nữ quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với nam quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với mạng quyền bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, một xứ, bảy giới.
[194] - Những pháp nào bất yếu hiệp với tập đế ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với đạo đế...
Những pháp nào bất yếu hiệp với diệt đế bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.
[195] - Những pháp nào bất yếu hiệp với nhãn quyền ... trùng ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với đạo đế...
Những pháp nào bất yếu hiệp với thân quyền bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
[196] - Những pháp nào bất yếu hiệp với lạc quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với khổ quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với hỷ quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ưu quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với xả quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tín quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tấn quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với niệm quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với định quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tuệ quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tri vị tri quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tri dĩ tri quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tri cụ tri quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với vô minh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với hành do duyên vô minh bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.
[197] - Những pháp nào bất yếu hiệp với thức do duyên hành bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười một xứ, mười một giới.
[198] - Những pháp nào bất yếu hiệp với danh sắc do duyên thức bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, một xứ, bảy giới.
[199] - Những pháp nào bất yếu hiệp với lục nhập do duyên danh sắc bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.
[200] - Những pháp nào bất yếu hiệp với xúc do duyên lục nhập ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với thọ do duyên xúc ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ái do duyên thọ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với thủ do duyên ái ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với nghiệp hữu do thủ, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.
[201] - Những pháp nào bất yếu hiệp với vô sắc hữu...
Những pháp nào bất yếu hiệp với phi tưởng phi phi tưởng hữu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tứ uẩn hữu...
Những pháp nào bất yếu hiệp với thủ do duyên ái ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tứ như ý túc, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.
[202] - Những pháp nào bất yếu hiệp với vô tưởng hữu...
Những pháp nào bất yếu hiệp với nhất uẩn hữu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với sự sanh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với sự lão ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với sự tử, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, một xứ, bảy giới.
[203] - Những pháp nào bất yếu hiệp với bi ai, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
[204] - Những pháp nào bất yếu hiệp với sầu ...
Những pháp nào yếu hiệp với khổ ...
Những pháp nào yếu hiệp với ưu ...
Những pháp nào yếu hiệp với não ...
Những pháp nào yếu hiệp với niệm xứ ...
Những pháp nào yếu hiệp với chánh cần ...
Những pháp nào yếu hiệp với vô lượng tâm ...
Những pháp nào yếu hiệp với ngũ quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với ngũ lực ...
Những pháp nào yếu hiệp với thất giác chi ...
Những pháp nào yếu hiệp với bát chi thánh đạo ...
Những pháp nào yếu hiệp với xúc ...
Những pháp nào yếu hiệp với thọ ...
Những pháp nào yếu hiệp với tưởng ...
Những pháp nào yếu hiệp với tư ...
Những pháp nào yếu hiệp với thắng giải ...
Những pháp nào yếu hiệp với tác ý bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.
[205] - Những pháp nào bất yếu hiệp với tâm, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười một xứ, mười một giới.
[206] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp thiện ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất thiện ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng lạc thọ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng khổ thọ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp dị thục quả ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp dị thục nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất bị thủ phi cảnh thủ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền toái cảnh phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tầm hữu tứ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô tầm hữu tứ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành hỷ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành lạc ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành xả ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp kiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân tích tập ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân tịch diệt ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu học ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô học ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp đáo đại ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô lượng ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh hy thiểu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh đáo đại ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh vô lượng...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ty hạ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tinh lương ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cố định phần tà ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cố định phần chánh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có đạo thành cảnh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có đạo thành nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có đạo thành trưởng ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh quá khứ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh vị lai ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh hiện tại ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh nội phần ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh ngoại phần...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh nội ngoại phần, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.
[207] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu kiến hữu đối chiếu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô kiến hữu đối chiếu, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
[208] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân hữu nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân tương ưng nhân, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.
[209] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân phi nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng nhân phi nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi nhân hữu nhân, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.
[210] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô duyên ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô vi, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.
[211] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu kiến ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu đối chiếu, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
[212] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sắc, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, một xứ, bảy giới.
[213] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi sắc ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp siêu thế, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.
[214] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp lậu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp lậu cảnh lậu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp lậu tương ưng lậu, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.
[215] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh lậu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng lậu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng lậu phi lậu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.
[216] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp triền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phược ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bộc ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phối ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cái ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp khinh thị ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp khinh thị cảnh khinh thị, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.
[217] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh khinh thị ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng khinh thị ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tri cảnh, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.
[218] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô tri cảnh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất hòa tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tâm sở sanh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp đồng hiện hữu tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ngoại phần ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp y sinh, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, một xứ, bảy giới.
[219] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tâm, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười một xứ, mười một giới.
[220] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sở hữu tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm và sở hữu tâm đồng sanh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm và sở hữu tâm đồng hiện hữu tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm và sở hữu tâm đồng sanh tùng tâm, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.
[221] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nội phần, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.
[222] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp thủ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền não cảnh phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền não phiền toái ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền não tương ưng phiền não, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.
[223] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền toái ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền toái phi phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng phiền não phi phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp kiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tầm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tứ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu hỷ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành hỷ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành lạc ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành xả ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi dục giới ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sắc giới ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô sắc giới ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi hệ thuộc ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp dẫn xuất ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cố định ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô thượng ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tranh bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.
Ðiều pháp trong phần yếu hiệp theo bất yếu hiệp: cảnh sắc và pháp xứ, pháp giới, nữ, nam quyền, mạng quyền và danh sắc, nhị hữu, sanh lão, tử, sắc pháp, pháp vô cảnh, phi tâm, bất hợp tâm, bất hòa, tâm sở sanh, đồng hữu và tùng tâm, ngoại phần, sắc y sinh. Hăm hai cách dễ hiểu.
DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU BẤT YẾU HIỆP THEO BẤT YẾU HIỆP.
Hết phần Xiển Minh Câu Bất Yếu Hiệp Theo Bất Yếu Hiệp (Asaṅgahitena Asaṅgahitapadaniddeso) (Abhidhammatthasangaha)

(Lên đầu trang)


Bộ Chất Ngữ có tổng cộng 16 phần.
Xem phần trước           ||||           Xem phần tiếp theo


Tải về dạng file RTF
Close
Close